Boendeanvisningar

Här ges några allmänna boende anvisningar som är bra att tänka på då man bor i våningshus  både som aktionär och som hyresgäst.

Enligt gällande lag (kap 4 3§, 8§) skall varje aktieägare (hyresgäst) underhålla sin aktielägenhet invändigt. Aktieägaren ska sköta sin aktielägenhet omsorgsfullt och utföra sitt underhållsarbete så att de delar av fastigheten, byggnaden eller lägenheten som bolaget ansvarar för inte skadas. Aktieägaren är dock inte ansvarig för sedvanligt slitage som orsakas av att lokalerna och utrymmen används för det ändamål som de är avsedda för.

Detta innebär även att man inte får lämna sin lägenhet som står tom längre tider utan uppsikt. Rekommenderas att lägenheten granskas med 2-3 veckors mellanrum.

Aktieägarens anmälningsskyldighet i fråga om underhåll som ankommer på bolaget. Aktieägaren (hyresgästen) ska till bolaget anmäla sådana fel och brister i aktielägenheten som bolaget är skyldigt att avhjälpa. Anmälan skall göras utan dröjsmål. Aktionär och hyresgäst rekommenderas skaffa en hemförsäkring.

Brandvarnare bör installeras en/60m2 bostadsyta. Man rekommenderar att batteriet byts en gång om året, ex 11.2

Att bo i våningshus betyder att man bör tåla en normal nivå av ljud från grannarna. Dock bör man ta hänsyn till grannar och inte förorsaka långvarigt och störande ljud eller lukter.

För säkerheten är det viktigt att man inte förvarar barnvagnar och annat i trappuppgångar eller källargångar.

Här nedan beskrivs närmare.

Brandvarnare

Det lönar sig att vara förutseende. Förse din bostad med brandvarnare (lagen för räddningsverksamhet 31§). Varnarna bör fästas i taket minst en halv meter från väggen. För att undvika onödigt alarm ska man inte ha varnare i köket, i närheten av eventuell kakelugn eller kamin och inte heller i omedelbar närhet av badrum eller bastu.

Minst en gång om året ska man trycka på den knapp som finns på brandvarnaren för att se om den ger ifrån sig ett pipande ljud. Om ingenting hörs, bör batterierna eller hela varnaren bytas ut. Ifall eldsvåda utbryter, bildas genast en giftig gas. Brandvarnaren gör att invånarna får tid att söka sig i säkerhet, rädda andra och möjligen släcka en begynnande eldsvåda. Om man hör en varningssignal från grannen, ska man inte slösa onödigt lång tid på att knacka på dörren. Ring istället omedelbart till räddningsverket. Nödsamtal riktas till numret 112, hellre för tidigt än för sent.

Om det finns rök i trapphuset, ska man hållas inne i sin egen bostad. Man ska inte gå ut i trapphuset eftersom det kan hända att man inte hinner från bostaden, genom trapphuset och ut innan man förlorar medvetandet. Brandverket räddar enligt sin egen prioritering och man kommer i sinom tid och hämtar ut er.

 

Släckningsfilt

Det rekommenderas att det finns en släckningsfilt i varje bostad i husbolaget. Med den kan man effektivt stävja en begynnande brand som utbrutit vid tv:n eller när fett fattat eld vid spisen.

 

Du har väl en hemförsäkring?

Om det utbryter en brand eller blir en vattenskada som förstör lösöre i källaren, på vinden eller inne i er bostad, ersätter husbolagets fastighetsförsäkring inte invånarnas egendom. Dessa skador ersätts av er egen hemförsäkring, som ni själva skaffar er och betalar. Husbolagets försäkring ersätter enbart skador som drabbar fastighetens fasta inventarier. Det bör finnas en ansvarsförsäkring i anslutning till hemförsäkringen, som skyddar er i det fall att ni personligen eller någon familjemedlem åsamkar skador för en utomstående. Vanliga exempel på sådana skador är missöden där barn eller husdjur är inblandade, eller då apparater eller konstruktioner i aktie- eller hyreslägenheter överraskande går sönder. S.k. boendeavbrott ersätts också av hemförsäkringen (om ni p.g.a. skada tillfälligt tvingas flytta från er bostad).

Ifall ni inte har en hemförsäkring, är ni tvungen att betala skadorna själva, också om ni är oskyldig till att de uppkommit.

T.ex. är det ofta så att den största skadan vid eldsvåda inte orsakas av själva elden (eller det vatten brandverket använder vid släckningen), utan av röken som tränger in överallt. Trots att det kanske är bara en bostad som drabbas av verkliga brand- och vattenskador, så kan hela åtta bostäder i närheten vara obeboeliga i flera månader p.g.a. röken (röken kan t.o.m. tränga in i kylskåp, trots att man kunde tro att dess innehåll skulle vara skyddat). I sådana här fall är det således er hemförsäkring som ersätter skador på lösöre och kostnader för tillfälligt boende, inte husbolagets försäkring.

Det finns ett brett utbud av försäkringar på marknaden och många försäkringsbolag erbjuder paketlösningar (t.ex. en kombination med bil-, liv- och hemförsäkring). Det lönar sig att hålla i minnet att det inte lönar sig att spara genom att försumma sina försäkringar. Om ert lösöre är värt 40 000 euro, är detta den summa som ska uppges för försäkringsbolaget. Hyresvärdar bör kräva att hyresgästerna har en giltig hemförsäkring. Detta kan sättas som ett villkor i hyresavtalet och eftersom man inte kan överbetona hemförsäkringens betydelse, tycker vi att man kan sätta in detta som villkor också i efterskott.

Många försäkringsbolag erbjuder förmånliga villkor för studerande. Enligt uppskattningar från försäkringsbranschen saknar en tredjedel av alla hushåll hemförsäkring.

Man bör regelbundet kontrollera att diskmaskinens slangar och kopplingar. Under diskmaskinen bör man ha en för ändamålet avsedd plastmatta. Diskmaskinen skall gärna granskas vart femte år.

Tvätt- och diskmaskiner bör ha kopplingar, påfyllnads- och tömningsslangar som är godkända av tillverkarna och myndigheterna. Apparaterna ska kopplas fast i vatten- och avloppssystemet. Det är inte rekommendabelt att leda tvättmaskinens avlopp i toalettstolen.

Tvätt- och diskmaskinen ska övervakas när den är i gång och kranen ska vara avstängd när den inte är i användning.  Vattenslangarna ska förnyas med tio års mellanrum och kopplingarna ska granskas regelbundet.

 

Invånarens anmälningsplikt

Fel och skador i vattenledningar, avlopp, fogar, lås eller batterier ska ofördröjligen anmälas till fastighetsskötaren. Av honom kan man också be om hjälp med att ventilera batterierna.

Invånare ska också anmäla brister i konstruktioner och fuktskador. Om man underlåter att uppfylla den anmälningsplikt som finns inskriven i lagen kan det leda till att man blir ersättningsskyldig.

Om en vattenskada uppdagas ska man omedelbart ta kontakt med den som ansvarar för fastigheten och med alla tillbudsstående medel försöka hindra vattenflödet genom att t.ex. tillsluta kranar och ventiler. Ifall man inte kan stoppa vattentillströmningen, bör man i mån av möjlighet hindra att vattnet rinner in i rum och bostäder.

Bostadsbolaget betalar inte självriskandelen för invånarnas hemförsäkring, inte heller i de fall då invånaren upplever sig som oskyldig (t.ex. om det rinner vatten ner från övre våningen). Om man inte har en försäkring, kan kostnader för förstört lösöre, flyttning och lagerhållning, tillfällig bostad etc. uppgå till tusentals euro. Utan hemförsäkring står invånaren således själv för kostnaderna.

 

Annat att observera

Man ska undvika onödigt buller mellan kl. 22:00 och 7:00. Invånarna ska erbjudas nattro.

Enligt myndigheternas bestämmelser får man inte förvara barnvagnar eller cyklar i trapphusen. Vinds- och källargångar ska hållas fria.

För att upprätthålla trygghet och för bolagets inre administration, ska flyttningar alltid anmälas till disponenten. Om nycklar försvinner öppnar servicebolaget dörrarna enbart för de invånare som finns inskrivna i huset. Det rekommenderas att man meddelar om längre frånvaro för bekanta grannar. Samtidigt är det bra att meddela kontaktuppgifter ifall överraskande situationer skulle uppkomma.

För att upprätthålla den allmänna goda andan är det bäst att invånarna sinsemellan försöker komma överens om någon blir störd. Ifall det finns behov kan man naturligtvis vända sig till disponenten eller styrelsen.